Lịch khai giảng

Thông báo lịch chiêu sinh Bếp Bánh

 

Lịch khai giảng dự kiến tháng 06

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/06/2017
BBB02_K00176
10 - 20/06/2017
BBB02_K00182
20 - 30/06/2017
BBB02_K00183
2
Lớp bánh kem
24
09/06/2017
BBK02_K00055
15 - 25/06/2017
BBK02_K00057
3
Lớp bánh nhật
12
01 - 15/06/2017
BBN02_K00019

(*) Địa điểm học: Tầng 4, TTTM Nowzone Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
05 - 25/06/2017
BBB04_K00163_TD_NZ

 

(*) Địa điểm học: 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/06/2017
BBB04_K00163
10 - 20/06/2017
BBB04_K00175
20 - 30/06/2017
BBB04_K00180
05/06/2017
BBB04_K00136_QL
06/06/2017
BBB04_K00143_BN
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/06/2017
BBK04_K00056
15 - 25/06/2017
BBK04_K00058
3
Lớp bánh nhật
12
05 - 25/06/2017
BBN04_K00020

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/06/2017
BBB08_K00159
10 - 20/06/2017
BBB08_K00171
20 - 30/06/2017
BBB08_K00193
06/06/2017
BBB08_K00189_BL

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 15/06/2017
BBB06_K00178
15 - 25/06/2017
BBB06_K00179

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 15/06/2017
BBB03_K00049
15 - 30/06/2017
BBB03_K00051
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/06/2017
BBK03_K00035
15 - 30/06/2017
BBK03_K00037

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 15/06/2017
BBB10_K00052
15 - 30/06/2017
BBB10_K00054
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/06/2017
BBK10_K00040
15 - 30/06/2017
BBK10_K00042

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
12/06/2017
BBB05_K00032_BM
01 - 25/06/2017
BBB05_K00033

 

----- ✩ ✩ ✩ -----

Lịch khai giảng dự kiến tháng 07

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/07/2017
BBB02_K00184
10 - 20/07/2017
BBB02_K00190
20 - 30/07/2017
BBB02_K00191
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/07/2017
BBK02_K00059
15 - 25/07/2017
BBK02_K00061
3
Lớp bánh nhật
12
01 - 25/07/2017
BBN02_K00021

Chi nhánh: Quận 10

(*) Địa điểm học: Tầng 4, TTTM Nowzone Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 15/07/2017
BBB04_K00163_BN_NZ
15 - 30/07/2017
BBB04_K00121_BM_NZ

 

(*) Địa điểm học: 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/07/2017
BBB04_K00181
10 - 20/07/2017
BBB04_K00192
20 - 30/07/2017
BBB04_K00196
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/07/2017
BBK04_K00060
15 - 25/07/2017
BBK04_K00062
3
Lớp bánh nhật
24
05 - 25/07/2017
BBN04_K00022
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/07/2017
BBB08_K00194
10 - 20/07/2017
BBB08_K00202
20 - 30/07/2017
BBB08_K00203
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 15/07/2017
BBB06_K00187
15 - 25/07/2017
BBB06_K00188

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 15/07/2017
BBB03_K00053
15 - 30/07/2017
BBB03_K00055
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/07/2017
BBK03_K00041
15 - 30/07/2017
BBK03_K00043

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 15/07/2017
BBB10_K00056
15 - 30/07/2017
BBB10_K00058
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/07/2017
BBK10_K00044
15 - 30/07/2017
BBK10_K00046
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 25/07/2017
BBB05_K00034

----- ✩ ✩ ✩ -----

Lịch khai giảng dự kiến tháng 08

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 07/08/2017
BBB02_K00197
07 - 14/08/2017
BBB02_K00198
14 - 21/08/2017
BBB02_K00199
21 - 31/08/2017
BBB02_K00200
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/08/2017
BBK02_K00063
15 - 25/08/2017
BBK02_K00065
3
Lớp bánh nhật
12
01 - 25/08/2017
BBN02_K00023

(*) Địa điểm học: Tầng 4, TTTM Nowzone Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 15/08/2017
BBB04_K00171_TD_NZ
15 - 30/08/2017
BBB04_K00163_BM_NZ

(*) Địa điểm học: 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/08/2017
BBB04_K00204
10 - 20/08/2017
BBB04_K00205
20 - 30/08/2017
BBB04_K00211
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/08/2017
BBK04_K00064
15 - 25/08/2017
BBK04_K00066
3
Lớp bánh nhật
24
05 - 25/08/2017
BBN04_K00024
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/08/2017
BBB08_K00204
10 - 20/08/2017
BBB08_K00210
20 - 30/08/2017
BBB08_K00212

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/08/2017
BBB06_K00195
10 - 20/08/2017
BBB06_K00201
20 - 30/08/2017
BBB06_K00206

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 15/08/2017
BBB03_K00057
15 - 30/08/2017
BBB03_K00059
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/08/2017
BBK03_K00045
15 - 30/08/2017
BBK03_K00047

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 15/08/2017
BBB10_K00060
15 - 30/08/2017
BBB10_K00062
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/08/2017
BBK10_K00048
15 - 30/08/2017
BBK10_K00056

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 25/08/2017
BBB05_K00035

Xem 33341 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 01 - 06 - 2017

Đánh giá

100%(1 Bình chọn)


Hướng Nghiệp Á Âu

 • 259B Hai Bà Trưng, P.6, Q.3
  Tel: (08) 3820 8788

 • 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
  Tel: (08) 6290 5588

 • 145 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình

 • 94 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh
  (số cũ S54 – S55 Phan Xích Long, gần cuối đường Phan Xích Long giao với Vạn Kiếp)
  Tel: (08) 3517 2308

 • 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  (Lầu 4 – Trung Tâm Thương Mại Nowzone)

 • 02 Khu biệt thự Chu Văn An, Đường số 1, P.26, Q.Bình Thạnh
  (từ Chu Văn An rẽ vào Đường số 2, 4, 8 hoặc 12 để đến Đường số 1)
  Tel: (08) 6290 9988 - (08) 6294 8320 - (08) 6294 8387

 • 288 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê
  Tel: (0236) 3739 988

 • 150 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn
  Tel: (0236) 3953 988

 • 55 Trần Quang Khải, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột